Obchodní podmínky - DUBOWSKI - nakladatelství a galerie

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel internetového obchodu:

www.dubowski.cz- Nakladatelství a galerie Dubowski

 

Petr Albert

IČO: 09629505

 

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku prostřednictvím internetového obchodu www.dubowski.cz.  Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se řádně seznámil s obchodními podmínkami, jsou mu srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Dále potvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně nákladů za dopravu a obchodní podmínky platné v okamžiku učinění objednávky. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a tvoří obsah kupní smlouvy.

Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané a fyzicky dostupné zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu vychází z aktuálně dostupných údajů výrobců a dodavatelů materiálů pro prodávané zboží a umělecká díla. Rozměry vyrobeného zboží z těchto materiálů jsou definovány výrobcem tohoto zboží. Barevnost vyfocených výrobků se může nepatrně lišit dle nastavení PC nebo telefonu.

 

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy a je uzavřena až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů – zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, email, telefonní číslo, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží přes webové stránky - www.dubowski.cz

Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena zboží se řídí cenami uvedenými na www.dubowski.cz  v okamžiku odeslání objednávky. K ceně zboží bude připočítána částka za dopravu dle volby způsobu dopravy kupujícího.

Platbu je možné provést následujícími způsoby:

- převodní příkaz

- platba Paypal

Kupní cena se považuje za uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši na účet prodávajícího. Kupující může obdržet zboží až po úplném uhrazení jeho kupní ceny.

V případě volby platby převodem je nezbytné připsání platby do 7 kalendářních dnů od vytvoření objednávky. Po uplynutí této doby, pokud kupující neuhradí částku, je jeho objednávka automaticky stornována. Dodací lhůta se prodlužuje o dobu připsání na účet prodávajícího.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a bude přiložena ke zboží. 

 

DRUHY DOPRAVY

Kupující je oprávněn zvolit si tyto způsoby doručení:

 

- ČESKÁ POŠTA – dle velikosti zásilky bude zasláno doporučeně nebo jako balík do ruky

- ZÁSILKOVNA

 

Ceny dopravy jsou individuální a odpovídají počtu a velikosti objednaného zboží. Kupující je o přesné ceně dopravy informován před zadáním své objednávky.

 

Po dohodě s kupujícím je možné zvolit jiný druh dopravy nebo zboží odebrat osobně na dohodnutém místě.

 

DODACÍ PODMÍNKY

Místem plnění je dodací adresa kupujícího uvedená v objednávkovém formuláři. Zboží bude dodáno dle volby kupujícího.

Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží v co nejkratší době po uhrazení kupní ceny. V případě, že je zboží skladem, bude zboží expedováno do 3 pracovních dnů. Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce (Česká pošta, Zásilkovna). Lhůta pro dodání zboží může být i delší, pokud se jedná o zboží, které není skladem a je po předchozí domluvě mezi prodávajícím a kupujícím objednáno na zakázku. O dodací době takového zboží bude prodávající kupujícího neprodleně informovat.

V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu připravit k odeslání, oznámí tuto skutečnost emailem nebo telefonicky kupujícímu.

 

STORNO OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující je oprávněn stornovat již učiněnou objednávku do jednoho kalendářního dne po odeslání objednávky bez jakýchkoli požadavků ze strany prodávajícího.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno. Vrácené zboží musí být nepoškozené a kompletní, bez známek užívání nebo opotřebení. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy, jedná-li se o zboží objednané dle přání nebo potřeb kupujícího mimo skladové zásoby.

Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na emailovou adresu podávajícího. Uvede číslo faktury, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla bankovního účtu kupujícího. Po obdržení potvrzení prodávajícího, že požadavek obdržel, může kupující zaslat zboží prodávajícímu. Náklady na dopravu zpět hradí kupující.

Prodávající má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na dopravu) a kupující souhlasí, aby vrácená kupní cena byla o tyto náklady snížena. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku zaplacené ceny zboží způsobem, který si oba účastníci dohodli.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE ZBOŽÍ

Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí. Pokud je zboží viditelně poškozeno, může kupující odmítnout jeho převzetí. V tomto případě bude s doručovatelem sepsán zápis o poškození zboží a odmítnutí ho převzít. Za poškození způsobené přepravcem prodávající nezodpovídá. Vady zboží, které mělo v době jeho předání je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.dubowski.cz, a to v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na emailovou adresu prodávajícího. Uvede číslo faktury, označí vady a doplní elektronicky fotografii vady. Následně prodávající zašle kupujícímu emailem potvrzení o přijetí reklamace a navrhne způsob jejího vyřízení, případně odůvodní zamítnutí reklamace.

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo běžným opotřebením nebo vnějším poškozením, nesprávným skladováním, zásahem třetí osoby nebo v důsledku živelných pohrom.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace. Reklamované zboží kupující zašle doporučeně v obálce nebo jako obchodní balík dle velikosti a druhu zboží a po domluvě s prodávajícím. 

Vrácení zboží na dobírku nebude akceptováno. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Prodávající vyřídí uznanou reklamaci výměnou zboží nebo vrácením peněz kupujícímu do 30 pracovních dnů.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů (adresa, kontakty, IČO, DIČ) a údajů o nákupech. Tyto data nebudou poskytnuty třetí osobě s výjimkou dopravce pro účely zaslání objednaného zboží.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Dále také se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.